De Oud-Katholieke Kerk van Nederland

 De Oud-Katholieke Kerk is een katholieke kerk die zich richt naar de bijbel en de kerkelijke traditie als bronnen van de geloofskennis. Voor haar geloofsleer baseert ze zich op de geloofsbelijdenissen van de oude ongedeelde kerk van de eerste tien eeuwen. Ze viert de zeven sacramenten als de middelen waarmee Gods genade op een bijzondere manier gestalte krijgt in het leven van de gelovigen. Ze houdt vast aan het drievoudig apostolisch ambt van bisschop, priester en diaken. Het bestuur en beleid van de kerk worden vastgesteld door de bisschoppen samen met afgevaardigden van de geestelijkheid en de parochies in de Synode.

Bekijk de website van de Oud-Katholieke kerk van Nederland (OKKN) voor o.a. de ontstaansgeschiedenis en de statuten van de Oud-Katholieke Kerk.

video

In 2009 is een videoproductie gemaakt over de Oud-Katholieke Kerk van Nederland om een beeld te geven van een kerk, die voor velen nog een onbekende grootheid is. Opgebouwd rond een aantal thema’s en met beelden uit verschillende OK-parochies is het een middel tot eerste kennismaking en misschien een antwoord als de vraag opkomt “Stel ik zoek een kerk, wat hebben ‘jullie’ dan te bieden?” 

video “Stel, ik zoek een kerk…”